Xianjing Han๐Ÿ“ Innovation 4 #04-06, NUS, SG
hanxainjing2018@gmail.com
xianjing@nus.edu.sg

[GitHub] [Google Scholar]


Welcome to Xianjing Han (้Ÿฉ่ดค้™)'s Homepage


Biography:


2022/06 - present, Research fellow of Grab-NUS AI Lab, National University of Singapore, Singapore, work with Prof. Roger Zimmermann.

2019/08 - 2020/08, Research assistant of CVML Lab, Texas State University, America, worked with Prof. Yan Yan.

2017/09 - 2022/06, Ph.D student of School of Computer Science and Technology, Shandong University, China, supervised by Prof. Liqiang Nie and Prof. Xuemeng Song.

2013/09 - 2017/06, Undergraduate student of Northeastern Univeisity, China.


Research Interest:

 • Multimedia Analysis
 • Computer Vision


Publication:

 • Divide-and-Conquer Predictor for Unbiased Scene Graph Generation
  IEEE TCSVT 2022
  Xianjing Han, Xingning Dong, Xuemeng Song, Tian Gan, Yibing Zhan, Yan Yan, Liqiang Nie.
  PDF| Code


 • DBiased-P: Dual-Biased Predicate Predictor for Unbiased Scene Graph Generation
  IEEE TMM 2022
  Xianjing Han, Xuemeng Song, Xingning Dong, Yinwei Wei, Meng Liu, Liqiang Nie.
  PDF| Code


 • Multi-Modal Interaction Graph Convolutional Network for Temporal Language Localization in Videos
  IEEE TIP 2021
  Zongmeng Zhang, Xianjing Han, Xuemeng Song, Yan Yan, Liqiang Nie.
  PDF| Code


 • Generative Attribute Manipulation Scheme for Flexible Fashion Search
  ACM SIGIR 2020
  Xin Yang, Xuemeng Song, Xianjing Han, Haokun Wen, Jie Nie, Liqiang Nie.
  PDF| Code


 • GP-BPR: Personalized Compatibility Modeling for Clothing Matching
  ACM MM 2019
  Xuemeng Song, Xianjing Han, Yunkai Li, Jingyuan Chen, Xin-Shun Xu, Liqiang Nie.
  PDF| Code


 • Neural Compatibility Modeling with Probabilistic Knowledge Distillation
  IEEE TIP 2019
  Xianjing Han, Xuemeng Song, Yiyang Yao, Xin-Shun Xu and Liqiang Nie.
  PDF| Code


 • Prototype-guided Attribute-wise Interpretable Scheme for Clothing Matching
  ACM SIGIR 2019
  Xianjing Han, Xuemeng Song, Jianhua Yin, Yinglong Wang and Liqiang Nie.
  PDF| Code


 • Neural Compatibility Modeling with Attentive Knowledge Distillation
  ACM SIGIR 2018
  Xuemeng Song, Fuli Feng, Xianjing Han, Xin Yang, Liqiang Nie, Wei Liu.
  PDF| CodeService:

 • Conference Reviewer

 • WSDM 2023

  CVPR 2022

  AAAI 2022, 2023

  ACM MM 2020, 2021, 2022

 • Journal Reviewer

 • IEEE TKDE

  IEEE TCSVT

  IEEE TMM

  ACM TOMM

  Information Sciences